EMLAK SÖZLEŞMELERİ

Mecburi Standart Tebliği Uyarınca Emlakçılık Sözleşmeleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Standartlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 25162 sayı ve 8 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan TS 11816 Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri - Genel Kurallar adlı Mecburi Standart Tebliği, 8 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmakta olup, tebliğin 1.1.1 maddesi ile emlakçılık yapmak isteyenlerin, üyesi olduğu Meslek Odasınca onaylanmış veya kullanıma sunulmuş olan sözleşmeyi düzenleyerek müşterisine vermesi öngörülmüştür.

Ayrıca, Tebliğin 1.2.5 maddesi gereğince ilgili Odaca kullanıma sunulan;

- Matbu alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi ve kira kontratı,

- Matbu tellâliye, pey akçesi, yer gösterme ve komisyon paylaşım sözleşmesi ve

- Ekspertiz formu bulundurma mecburiyeti getirilmiştir.

Odamızca yapılan çalışmalar neticesinde ve 51. Aracılık Hizmetleri Grubu Meslek Komitesi görüşleri doğrultusunda hazırlanan, sözleşme örneği ilişikte sunulmaktadır.
 
1.
2.
3.
4.
5.  
6.
7.
8.

9.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KİRA KOMİSYON SÖZLEŞMESİ
EMLAK KOMİSYONCUSU İLE MAL SAHİBİ
ARASINDA YAPILAN YETKİ SÖZLEŞMESİ
 

 

Sözleşme Süresi
Başlangıç Tarihi
Sözleşmenin Bitiş Tarihi
 
 
Mal Sahibinin
Adı ................................................................................................................................................
Soyadı ...........................................................................................................................................
İş Adresi ........................................................................................................................................
İkametgahı ....................................................................................................................................
Telefon/Fax ...................................................................................................................................
Taşınmazın
Türü .............................................................................................................................................
İl...............İlçesi...................Mahallesi..................Sokağı............No:...............................................
Tapuda Kayıtlı Olduğu
Ada No:...................Pafta........................Parsel numarası ..............................................................
Özellikleri ......................................................................................................................................
İmar durumu .................................................................................................................................
Taşınmaza Biçilen
 
Azami Değer
Asgari Değer
 
 
1-     Müşteri ile...................................Emlak Komisyonculuğu yukarıda belirtilen gayrimenkulun kiralanmasında aracılık edilmesi için aşağıda belirtilen şekilde anlaşmışlardır.
2-     Emlak Komisyoncusu gayrimenkul ile ilgili olarak kira işlemi amacıyla masrafı kendine ait olmak üzere basın ve sair medyaya ilan vermek suretiyle tanıtımı faaliyetlerinde bulunma hakkına sahiptir. Müşteri bununla ilgili herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Müşteri................................ Emlak Komisyonculuğuna işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gayrimenkule daima giriş imkanı tanımayı kabul ve taahhüt eder.
3-     İşbu sözleşme ile verilen özel yetki ile müşteri gayrimenkul ile ilgili olarak kendisine gelen tüm başvuruları .................................... emlak komisyonculuğuna bildirmeyi ve böyle kişi ve kuruluşlarla işlemde bulunması halinde.............................emlak komisyonculuğuna yukarıda tanımlanan komisyonu ödemeyi taahhüt eder.
4-     Sözleşme yukarıda yazılı bitim tarihinden 15 gün önce taraflardan herhangi birinin yazılı fesih bildirimi karşı tarafa ulaşmadıkça aynı şart ve koşullarda aynı süre ile kendini yeniler.
5-     Müşteri gayrimenkul ile ilgili olarak işlemin gerçekleştirilmesi için şekli işlemlere başlandıktan sonra işlemden vazgeçmesi halinde .........................emlak komisyonculuğunun komisyon alacağının doğacağını kabul ve ödemeyi taahhüt eder.
6-     İşbu sözleşmenin yürürlükte bulunduğu süre içersinde sözleşme konusu taşınmaza komisyoncu tarafından yukarıda yazılı şartlar uyarınca kiracı bulunmasına rağmen müşteri herhangi bir nedenden ötürü kiralamayı engeller ise, koşulları değişirse 3. kişilere kiralarsa azami değer üzerinden bir aylık kira bedelini emlak komisyoncusuna ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiralayan, bu sözleşme hükümleri gereğince komisyoncu lehine ödemesi gereken komisyon ücretini ödemede temerrüde düşerse, temerrüt tarihinden itibaren komisyon ücreti üzerinden %5 aylık temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
7-İşbu.........nüshadan oluşan sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde İzmir Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. ......./....../........
 
FİRMA ODA SİCİL NO:
EMLAK KOMİSYONCUSU/TEMSİLEN                                                MAL SAHİBİ VEYA YETKİLİ
KAŞE VE İMZA                                                                               İMZA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gayrimenkul Alım-Satım Ve
Komisyon Sözleşmesi
SATILACAK GAYRİMEKULÜN
CİNSİ               :
ADRESİ                       :
TAPU BİLGİLERİ     :                            ADA:................PAFTA............PARSEL
SATICININ VEYA VEKİLİNİN
ADI-SOYADI:
İŞ ADRESİ:
EV ADRESİ:
TELEFON NO
ALICININ VEYA VEKİLİNİN
ADI-SOYADI:
İŞ ADRESİ:
EV ADRESİ:
TELEFON NO:
1- Yukarıda adres tapu kayıtları bulunan gayrimenkulü..................................bedelle satıcı satmayı, alıcı almayı ve gayrimenkulü alım satımda Emlak Komisyoncusunun aracılık hizmetini tamamladığını kabul etmişlerdir.
2- Alıcıdan bu satışa mahsuben.............................................satıcıya peşinat olarak ödenmiştir. Geriye kalan bedel.7. maddedeki şartlarda açıklandığı gibi ödenecektir.
3- A- İşbu akdin imzasından sonra alıcı gayrimenkulü almaktan vazgeçerse anlaşma anında satışa mahsuben verdiği bedeli geri almayacaktır.
B- Satıcı vazgeçerse satışa mahsuben aldığı bedelin iki katını alıcıya vermeyi kabul ve taahhüt eder.
4- Satıcıdan%...... ve alıcından %....... olmak üzere işbu akdin imzasından itibaren Emlak Komisyoncusuna, tabuda ferağ anında komisyon ücreti olarak ödemeyi taraflar kabul ve taahhüt etmiştir.
5- İşbu akdin imzasından sonra gayrimenkulu satıcı satmaktan vazgeçerse veya alıcı almaktan vazgeçerse cayan taraf hem kendi ödeyeceği ve hem de diğer tarafın ödeyeceği komisyon ücretinin tamamını Emlak Komisyoncusuna ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6- İşbu akit satıcı, alıcı ve emlak komisyoncusu arasında yukarıda belirtilen ve aşağıdaki özel şartlarla birlikte geçerli olmak üzere imzalanmış olup, doğabilecek uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğu kabul edilmiştir.
7- Özel Şartlar................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
                                                                  FİRMA ODA SİCİL NO:
ALICI                              SATICI                  EMLAK KOMİSYONCUSU/TEMSİLEN
                                                                  KAŞE İMZA
 
 
                                                       
 
                                               KİRA SÖZLEŞMESİ
 
KİRALANAN YERİN ADRESİ………..…:
 
KİRALANAN ŞEYİN CİNSİ ……………:
 
KİRAYA VERENİN…………………..…..:
(AD-SOYAD-ADRES)
 
KİRACI……………………………….…:
(AD-SOYAD-ADRES)
 
1AY-1 YIL KİRA KARŞILIĞI……………..:
 
KİRA BEDELİ ÖDEME ŞEKLİ…………......:
 
KİRA SÜRESİ………………………..…..:
 
KİRA BAŞLANGICI………………..….....:
 
KİRALANAN ŞEYİN NE İÇİN KULLANILACAĞI..:
 
KİRALANAN İLE BERABER KİRACIYA TESLİM OLUNAN DEMİRBAŞ EŞYALAR..:
 
Kiracı kiraladığı şeyi kendi malı gibi iyi kullanmaya ve bozulmamasına ve içinde oturanlar varsa onlara karşı iyi davranmaya mecburdur.
 
Kiralanan şey kiracı tarafından üçüncü şahsa kısmen veya tamamen kiralanıp da kiralanan herhangi bir şekilde tahrip ve tadil edilirse kiraya veren kira sözleşmesinin bozabileceği gibi bu yüzden meydana gelecek zarar ve ziyanı protesto çekmeye ve hüküm altına almaya hacet olmaksızın kiracı tarafından tazmine mecburdur.
 
Kiralanan şeyin tamiri lazım gelir ve üçüncü bir şahıs onun üzerinde bir hak iddia ederse kiracı hemen kiraya verene haber vermeye mecburdur. Haber vermezse zarardan sorumludur. Kiracı zaruri tamiratın icrasına müsaade etmeye mecburdur. Kiralana şeyin alelade kullanılması için cam taktırmak, kilit taktırmak ve badana ve boya gibi ufak tefek kusurlar kiraya verene haber vermeden ve münasip müddet beklemeden kiracı tarafından yaptırırsa masrafı kiraya verenden istenemez.
 
Kiralanan şeyin vergisi ve tamiri kiraya verene, kullanılması için lazım gelen temizleme ve ıslah masrafları kiracıya aittir.
 
Kiracı kiraladığı şeyi ne halde buldu ise kiraya verene o halde teslim etmeye mecburdur.
 
Kiralanan gayrimenkul içinde bulunan demirbaş eşya ve edevatı dahi kontrat müddetinin hitamında tamamen iade ile mükelleftir. Gerek bu eşya ve gerek kiralanan şeyin teferruatı ve mütemmim cüzleri zayi edilir veya mutat üzere kullanılmaktan mütevellit noksandan ziyade kıymetlerine noksan arız olursa kiracı bunları kıymetleriyle tazmine ve kiraya veren istediği takdirde eski haline getirmeye mecburdur.
 
Kiracı kiraladığı şeyi kontrata göre kullanmış olması hesabıyla ondan ve eşyasından husule gelen eksiklik ve değişiklikten mesul olmayacaktır. Kiracının kiraladığı şeyi iyi halde almış olması asıldır.
 
Kiracı kontrat müddetinin son ayı içinde kiralanan şeyi görmek için gelen taliplerin gezip görmesine ve vasıflarının tetkik edilmesine karşı koyamaz.
 
Kira müddeti bittiği halde kiralanan şeyi boşaltmadığı suretle kiracı kiraya verenin bundan doğacak zarar ve ziyanı tazmin edecektir.
 
Kiracının yahut kendisiyle birlikte yaşayan kimselerin yahut işçilerin sağlığı için ciddi bir tehlike teşkil edecek derecede ve önemde bulunmayan şeyler kiracı için kiralanan şeyi teslimden kaçmayı ve kira süresi içinde zorunlu olması halinde kira sözleşmesini bozmayı ve kiradan miktar indirimi talebe neden olmaz.
 
Kiracının kiralanan şeyin içinde ve dışında yaptıracağı süsleme masrafları tamamen kendisine ait olacak ve sözleşme bittiğinde hiçbir güne bedel ve masraf ve tazminat istemeye hakkı olmama gayrimenkul inşaatın cümlesi kiraya verenin olacaktır.
 
Kiracı kiraya verenin yazılı olurunu alacak masrafı tamamen kendisine ait olmak üzere şehir suyu, hava gazı ve elektrik alabilecek ve apartmanda umumi anten yoksa hususi anten yaptırabilecektir. Bu teçhizatın bedelleri yine demirbaş varsa bunun abone ücreti kiracıya ait bulunacaktır.
 
                                                  ÖZEL ŞARTLAR
...................................................................................................................................
 
...................................................................................................................................
 
...................................................................................................................................
 
...................................................................................................................................
 
...................................................................................................................................
 
...................................................................................................................................
 
...................................................................................................................................
 
...................................................................................................................................
 
 
 
 
KİRACI                                                                                                        KİRAYA VEREN
 
 
 
 
 
 
 
 
EMLAK KAYIT FORMU
KAYIT NO:----------------------
KAYIT TARİHİ:-----/----/------
 
Emlak Türü                                                                                                   Durumu
 
Bina
 

 

 


 

Mesken                                                                                               Satılık          
 

 

 
Arsa                                                                                                    Kiralık 
 

 

 
İşyeri
 
Gayrimenkulun
 
Sahibi:
 
Adres:
 
Telefon no:
 
Tapu Kayıtları:                                       Ada..... .........Pafta...............Parsel............
 
Fiyatı:
 
Özellikleri
 
Katı
 
M2
Oda
Isınma
Mutfak
Banyo
Dış Cephe
Islak Zemin
Kuru Zemin
Emlak Değeri
Ekstra Özellikleri..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... Yukarıda özellikleri ve fiyatını belirttiğim gayrimenkulüm.....................................komisyonculuğunun
portföyüne satılması/kiralanması için tarafımdan kayıt ettirilmiştir. Gayrimenkul eğer komisyoncu tarafından............. tarihine kadar kiralanır/satılır ise İzmir Ticaret Odasının fiyat tarifesi esasına göre ücret tahakkuk edilecektir.
GAYRİMENKULÜ GETİREN                                            FİRMA ODA SİCİL NO                                                                                                              EMLAK KOMİSYONCUSU/TEMSİLEN
                                                                                  KAŞE İMZA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ
 
 
Kiracısı bulunduğumuz ...................................................................................adresindeki
taşınmazı herhangi bir ihtar ve hiçbir hüküm istihsaline ve mahkemeden ilam almaya hacet kalmaksızın ..........................................tarihinde tahliye ederek mal sahibi........................ya veya onun yerine geçecek sonraki mal sahibine boş ve kira sözleşmesinde belirtildiği gibi tam olarak teslim edeceğimi kesin olarak beyan, kabul ve taahhüt ederim.
 
İşbu taahhütname serbest irademle ....................................tarihinde imza altına alınmıştır.
 
 
 
KİRACI /İMZA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GAYRİMENKUL GÖSTERME TUTANAĞI VE
KOMİSYON SÖZLEŞMESİ

 

GÖRÜLEN TAŞINMAZLARIN NİTELİĞİ                              TARİH:..../....../.......
 
A-   KONUT:                      ARSA                           İŞYERİ            BİNA
 
B-SATILIK :                      KİRALIK                      DEVREN KİRALIK      
TAŞINMAZLARIN ADRESİ:
FİYAT
1.    
 
2.    
 
3.    
 
4.    
 
5.    
 
6.    
 
7.    
 
8.    
 
9.    
 
10. 
 
1- Yukarıda adres ve fiyatları belirtilen taşınmazlar, alıcı-kiracı tarafından gezdirilip gösterilmiştir.
2- Sözleşmenin karşı tarafı, bu taşınmazlardan birini işbu sözleşmenin tanzim tarihinden itibaren 6 ay içinde kendi adına satın alır veya taşınmaz bu kişinin eşi, usul veya füruu, kayınpederi, kayınvalidesi, hala, dayı, teyze gibi kan veya sıhri hısımları veyahutta iş ortağınca satın alındığı/kiralandığı takdirde Emlak Komisyoncusuna satış bedelinin %.......’ oranında komisyonu/bir aylık kira bedelini tapudaki ferağ veya kira tarihinden itibaren derhal ve nakden ödemekle yükümlüdür. Komisyona esas olan bedel, tapudaki satış bedeli değil, gerçek satış bedelidir. Taşınmaz, sözleşmedekinden daha az fiyata satıldığı / kiralandığı takdirde karşı tarafın ödeyeceği komisyon tutarı, bu fiyat üzerinden hesap edilir.
Komisyonun, ferağ tarihinde ödenmemesi halinde akdin karşı tarafı, tapudaki ferağ tarihinden /kira tarihinden itibaren aylık %5 faiz ödemekle yükümlüdür.
3- Akdin karşı tarafı olan kişinin taşınmazlardan birini, akdin tanzim tarihinden itibaren 6 ay içinde bizzat kiralaması veya satın alması taşınmazın bu kişinin yukarıda sayılan akraba veya yakınları tarafından kiralanması ya da satın alınması halinde ödenecek olan komisyon miktarı gerçekleşen bedelin %....../1 aylık kira bedeli olacaktır.
4- Taşınmazın, birden fazla kişi tarafından satın alınması veya kiralanması halinde, bu kişiler komisyon bedelinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
5- işbu .... nüshadan oluşan sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta İzmir Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
TAŞINMAZI GEZEN GÖREN                                                       EMLAK KOMİSYONCUSU/TEMSİLEN

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !